جمعه 12 آذر 1400  

معرفی

پرسنل دفتر ریاست:.نام و نام خانوادگی:جمال یاسری
سمت : متصدی امور دفتری
پست الکترونیک : jamalyasery@gmail.com

 نام و نام خانوادگی: عیسی جیشی
سمت: متصدی امور دفتری
پست الکترونیک:iliaali0916@gmail.com