جمعه 12 آذر 1400  
رئیس دانشکده

دکتر شکراله سلمان زاده.


دکتر شکراله سلمان زاده

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز