اخبار

.

دومین کمیته فناوری اطلاعات سلامت در حوزه معاونت درمان با حضور اعضای محترم در تاریخ 3/7/97  توسط واحد امار و مدارک پزشکی برگزار گردید.از موضوعات مهمی که در دستور کار جلسه قرار گرفت میتوان به پیگیری وضعیت اسکن پرونده ها و زیر ساخت های مورد نیاز و بررسی فضای بایگانی بیمارستان ها بر اساس استاندارد های اعتبار بخشی اشاره کرد.

بیشتر