سه‌شنبه 21 مرداد 1399  

ضوابط

ضوابط و نظام نامه فعالیت دبیرخانه....

ضوابط و نظام نامه فعالیت دبیرخانه هیات امنای دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته

با توجه به نقش و اهمیت هیات امناء در دانشگاهها/ دانشکده ها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نیز وظایف ، اختیارات و ظرفیت های تعریف شده در قانون تشکیل هیات امناء مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و همچنین قانون برنامه توسعه پنجم (ماده20) و از طرفی ایجاد تشکل های هیات امنایی در بیمارستان های تابعه ، ضرورت ایجاد ساختاری با شرح وظایف و اهداف مشخص را در دانشگاهها / دانشکده ها /موسسات بوجود آورده است . این مهم با تصویب ساختار تشکیلاتی (نمودار سازمانی)، شرح وظایف و پست های سازمانی توسط هیاتهای امناء و ایجاد دبیرخانه دائمی هیات امناء در این موسسات در سال 90-1389 با هماهنگی مرکز تحول اداری وزارت متبوع نهادینه گردید .