سه‌شنبه 21 مرداد 1399  

لیست

لیست اعضای هیات امنای دانشکده .


دکتر محمد مهدی ناصحی:نماینده وزیرو دبیر هیات های امناء مجامع و شوراها
دکتر محمد فروزنده: عضو هیات امناء
دکترمحمد اسماعیل مطلق:عضو هیات امناء
دکترغلامرضا شریعتی:عضو هیات امناء
دکترسید محمد رضا موالی زاده :عضو هیات امناء
دکترعلی خدادای:عضو هیات امناء