چهارشنبه 13 فروردين 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف مشاور رئیس و دبیرخانه هیات امنا.

·برنامه ریزی ، مطالعه و هماهنگی در تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی کوتاه و بلند

·مدت در امور هیأت های امناءدانشکده و موسسات وابسته و مشارکت با شورا ها و مجامع مسئول ذیربط در سطح

·وزارت متبوع در تدوین سیاستها و دستورالعمل ها

·مطالعه، هماهنگی در تدوین ضوابط و لوایح قانونی و سیاستهای بخش یا مبادی ذیربط بخشی و فرا بخشی در راستای سیاستهای کلان و تسری آنها در مصوبات هیأت امناء

·مطالعه، پژوهش و برنامه ریزی در نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت امناء

·برنامه ریزی در پایش و بررسی فعالیتها و اقدامات مالیمعاملاتی ، بودجه ، اداری و استخدامی و برنامه های بخش سلامت و آموزش در سطح دانشگاهها و موسسات وابسته و تهیه و ارائه گزارش به ریاست .

·مشارکت و همکاری با معاونت ها و واحدهای تخصصی دانشکده و مدیریت کمیته های کارشناسی و تخصصی بمنظور برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات و مستندات و

·پیشنهادات از سطح دانشکده جهت تهیه و تدوین نهایی پیش نویس مصوبات و تصویب آن در هیأت امناء

·مدیریت جلسات هیأت امناء و هماهنگی در برنامه ریزی برگزاری جلسات و مشارکت در تنظیم و اصلاح صورتجلسات و پیگیری ابلاغ آنها

·بازنگری و مطالعه دستورالعملها، قوانین مرتبط، جداول مالی و اداری و ارائه اصلاحات

·در زمینه های مدیریت و فعالیتهای دانشکده  و پیگیری تا تصویب و اجرای آن

·تائید ، تصویب و ابلاغ صورتجلسات ، گزارشات عملکرد ، حسابرسی و مالی و بودجه مصوب هیأت امناء

·هماهنگی و همکاری با شوراها و مجامع ستادی وزارت متبوع برای تدوین و تنظیم دستور جلسات و تعیین راهکارها و برنامه های کلان قابل تسری در سطح دانشکده

·مستند سازی و طبقه بندی اطلاعات و ایجاد ارتباط با مجامع و نهادها در راستای افزایش دانش مهارت و تبادل تجربیات