جمعه 14 آذر 1399  
رئیس دانشکده

دکتر شکراله سلمان زاده.
دکتر شکراله سلمان زاده

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز